Din kurv Luk
Henter din indkøbskurv...
  DKK fra at opnå fri fragt
Total 0,00 DKK
Fri fragt på køb over 2500,-
Hurtig levering 1-3 hverdage
Garanti for kvalitet og sikkerhed

Vilkår

Garanti
Hvis intet andet skriftligt foreligger, ydes der, ved salg af nye salgsgenstande, garanti i overensstemmelse med de for tiden gældende garantibestemmelser (jvf. Danske Købelov). Forandringer og forarbejdninger foretaget uden sælgers skriftlige samtykke. fritager sælger for ethvert ansvar.Enhver vare der ønskes erstattet iht. garantien, skal indsendes franko til sælgers adresse, hvorefter varen vil blive ombyttet, repareret eller krediteret såfremt reklamationen er berettiget. For brugte genstande ydes der ingen garanti, men mindre andet er fastsat på skriftlig ordreseddel. Driftstab og lignende erstattes ikke.
 
Priser
Såfremt det købte ikke leveres straks efter sælgers accept af ordre, tages der forbehold for prisstigninger i tilfælde af ændringer i leverandørpriser, afgifter, toldsatser og valutakurser m.v.I denne butik kan du bestille dine varer online og betale med dankort, Visadankort, VISA, Visa Elektron, Mastercard, Maestro og JCB. Det er grbyrfrit at betale med betalingskort hos baier.dk Alle priser hos baier.dk - på web-adressen
http://www.baier.dk - er opgivet eksklusive dansk Moms. 
 
Leveringstider
Om opgivne leveringstider tages der forbehold for force majeure og alle forsinkelser som ligger uden for sælgers kontrol. Forsinket levering berettiger ikke køber til at kræve erstatning ud evt. udgåede produkter.
 
Levering
Køberen bærer den fulde risiko for varen fra det øjeblik, den overgives til forsendelse.
 
Returnering af varer
Returnering af varer kan kun finde sted efter forudgående aftale. Varer skal sendes franko til sælgers adresse og modtages kun ubeskadiget, i original ubrudt emballage og mod fradrag til dækning af leveringsomkostninger, administration m.v. på min. 20 %.
 
Ejendomsforbehold
Ejendomsretten til de solgte effekter forbliver hos sælger, indtil alle ydelser inkl. morarenter efter nærværende faktura/kontrakt/kontoudtog er betalt.
 
Retslige Dispositioner
Indtil ejendomsretten af det solgte er endeligt overgået til køberen i henhold til §6, gælder følgende:
1. Køberen er uberettiget til, uden sælges skriftlige samtykke at sælge, pantsætte, udlåne, eller udleje de købte effekter, ligesom disse ikke uden skriftligt samtykke må bringes uden for landets grænser.
2. Køberen er pligtig til at omgå det købte på omhyggelig måde og holde det i god og forsvarlig stand, hvilket sælgeren eller dennes repræsentant til enhver tid er berettiget til at forvisse sig om ved tilsyn.
3. Såfremt køber skifter bopæl, skal han omgående og skriftligt underrette sælger herom.
4. Køber er pligtig til at holde de købte genstande brand- og tyveriforsikrede for deres fulde værdi i et anerkendt forsikringsselskab.
5. Køberen bærer risiko for det købtes hændelige undergang eller beskadigelse
 
Misligholdelse
Er købesummen eller andre ydelser i henhold til nærværende faktura/ordreseddel ikke sælger i hænde senest 14 dage efter forfaldstid, eller træffer køberen ikke i rette tid foranstaltninger, hvorpå købesummens betaling beror, er hele den til enhver tid restsum med mulige renter, omkostninger etc. straks forfalden til skadesløs betaling. Restgælden er ligeledes straks forfalden til skadesløs betaling såfremt køberen skulle undlade at opfylde nogen af de af ham iht. punkt 7 påhvilende forpligtelser eller overtræde noget af de af ham givne påbud, såfremt køberen ved bestillingens afgivelse har givet urigtig erklæring om at være myndig, om at være rådig over sit bo, eller ikke under nogen form at drive handel med genstande som de kontrakten/fakturaen omhandlende, såfremt det solgte skulle gå tabt, og uden hensyn til om dette kan lægge køberen til last, såfremt det solgte ved køberens mangel på omhu eller ved køberens uforsvarlige behandling skulle forringes mere end tilfældet er ved normalt brug, såfremt køberen tager fast ophold i udlandet, såfremt det solgte skulle blive gjort til genstand for konfiskation eller beslaglæggelse, såfremt køberen bliver ude af rådighed over sit bo eller standser betalinger eller såfremt der skulle blive foretaget udlæg eller udpantning i det solgte.
 
Henstand
En af sælgeren ydet henstand med betaling skal ikke medføre nogen indskrænkning i sælgerens beføjelser i henhold til nærværende leveringsbetingelser.
 
Tilbagetagelse
Dersom køberen misligholder sine forpligtigelser i henhold til ovenstående leveringsbetingelser, er sælgeren berettiget til at tage det solgte tilbage i henhold til kreditkøbeloven.

Eksekution og lignende
Såfremt der skulle blive foretaget udlæg eller udpantning i det solgte, eller såfremt det det solgte måtte blive gjort til genstand for konfiskation eller beslaglæggelse, eller såfremt køberen standser sine betalinger, eller bliver ude af rådighed over sit bo, er køberen pligtig til utvetydigt at meddele vedkommende ret eller myndighed, at ejendomsretten er sælgers.
 
Meddelelsespligt til sælger
Endvidere er køberen i så tilfælde pligtig uopholdeligt at give sælger meddelelse om hvad der er sket. Bliver sælgers ejendom i nogen måde økonomisk berørt, har han regres-ret overfor køberen i fuldt omfang.
 
Værneting
Som værneting for afgørelse af eventuelle retstvister, der måtte opstå i anledning af nærværende handel, aftaler parterne i medfør af RPL:§247 sælgerens værneting. Dette værneting bevares, dersom sælger skulle have overdraget sine rettigheder til andre . I medfør af §226 stk. 2 aftaler parterne endvidere at lade sagen behandle ved byret, selvom den ifølge almindelige regler henfører under landsretten.
 
Gældens størrelse
Køber er indforstået med, at sælgeren såfremt denne måtte have eller får andre krav mod køberen for reparationer og andre foranstaltninger vedrørende det solgte end de ved nærværende handel opståede, er berettiget til forlods at anvende indbetalinger fra køberen til nedskrivning af denne handel uvedkommende fordringer. Enhver ordre optaget af sælgers repræsentanter er først gyldige, når ordren er accepteret fra sælgers side. Alle aftaler der ikke er indeholdt i nærværende ordreseddel / faktura er ugyldige.
 
Ansvar for leverancens skadeforvoldelse (produktansvar)
Sælger er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af sælgeren eller andre han har ansvaret for.
Sælgeren er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, medmindre skaden er forvoldt af sælgeren ved grov uagtsomhed.
Sælgeren er ikke ansvarlig for driftstab eller andet indirekte tab.
Såfremt sælgeren bliver pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køberen forpligtet til at holde sælgeren skadesløs i det omfang, at sælgerens ansvar er begrænset nærværende bestemmelse.


Fortrydelsesret: 
Baier.dk yder 14 dages fortrydelsesret, gældende fra den dag du modtager dine varer. 
Du har pligt til at returnere varen i samme stand og mængde, som den er modtaget. Du skal selv afholde de omkostninger, der er forbundet med at  returnere varen.


 
EU-kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Dette er særligt relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage kan indgives her: http://ec.europa.eu/odr
Ved ingivelse af klage skal der angives vores email: baier@baier.dk